८६-३७१-६०१३७७९९

फॅक्टरी टूर

मुद्रण उत्पादन बेस

f1
f2

स्पिनिंग उत्पादन बेस

f3
f4

भरतकाम उत्पादन बेस

F5
F6
F7
F8

सिलाई उत्पादन बेस

F9
F10
F11
F12

टेलरिंग उत्पादन बेस

F13
F14